พลาดิศัย  สิทธิธัญกิจ

นักการศึกษา  นักเขียนนักค้นคว้า

นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน   

 

 อุดมการณ์ชีวิต คือ ตั้งใจทำงานให้แผ่นดินและสร้างประโยชน์ให้สังคมทุกโอกาส


ชีวประวัติ   ประสบการณ์   ผลงานหนังสือ    ติดต่อ

 

 

 ชีวประวัติ              

ภูมิลำเนา      ชาวอุทัยธานี คนลุ่มน้ำสะแกกรัง 

การศึกษา     จบการศึกษา ชั้นเตรียมอุดมศึกษา(.)   .กศ , .. และคุรุศาสตร์บัณฑิต(..)       

                         (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา)   และผ่านการอบรมหลักสูตร นักหนังสือพิมพ์ ภูมิภาค
                         จากคณะวารสารศาสตร์ มธ.  หลักสูตรNEWAS FOR RURAL COMMUNITY จากสถาบัน
                         หนังสือพิมพ์กรุงเบอรลินและ มูลนิธิทอมสัน   หลักสูตร NATION WORKSHOP ON DOCUMENTATION/
                         PRESERVATION OF NON-PHYSICAL HERITAGE
จาก ACCU ของ องค์การ ยูเนสโก และ กรมศิลากร

                         และ หลักสูตรการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา จาก UNDP โดยวิทยากรของมูลนิธิทอมสัน
 

 

ประสบการณ์การทำงาน                     

                   เริ่มทำงานหนังสือพิมพ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด ครู นักวิชาการ นักวิจัย และนักสื่อสารมวลชน
                    มีความสนใจ และสอนวิชาการหนังสือพิมพ์ การประชาสัมพันธ์ และ โฆษณา ประวัติศาสตร์
                    โบราณคดี วิชาอารยะธรรม ฯ  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เป็นต้น เป็นศิษย์และ
                    รับความรู้จาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณฯ(วาสน์) พระสังฆราช ,ม.จ.หญิงพูนพิศมัย  ดิศกุล
                     พระยาอนุมานราชธน(เสฐียรโกเสศ) ศจ.สุภา ศิริมานนท์ ศจ.เสฐียร พันธรังษี  และ
                     อ.เสทื้อน ศุภโสภณ เป็นต้น ได้รับเชิญศึกษาดูงาน วัฒนธรรมปลายประเทศ เช่น
                     ปักกิ่ง ซีอาน เสฉวน สิบสองปันนา ของสาธารณรัฐประชาชนจีน มอสควา เลนินกราด
                     อุเบกิซสถาน ของสหภาพโซเวียต อียิปต์ อินโดนิเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า ลาว กัพูชา

                     เป็นต้น

 

ผลงานด้านหนังสือและการเขียน

                              มีผลงานการศึกษาและเรียบเรียงเป็นหนังสือ ทั้งสารคดี เรื่องสั้น นวนิยาย มีหนังสือที่ได้รับการพิมพ์แล้ว
                             มากกว่า 150 เรื่อง นอกจากนี้ยังมี บทความและคอลัมน์ประจำ ทั้งชื่อจริงและนามปากกา ผลิตรายการ
                             และเป็นวิทยากรรายการวิทยุและโทรทัศน์  เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย การท่องเที่ยว เป็นที่ปรึกษา
                             และ คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์  และนิตยสาร มีผลงานในคอลัมน์การเมือง การศึกษา บันเทิง
                              และสารคดี เช่น ห้าแยกบันเทิง ใน นสพ.ไทยรัฐ สีสันบันเทิง เล่าเรื่องเมืองสยาม หมายเหตุการณ์เมือง
                              เป็นต้น โดยเฉพาะ ผลงานศึกษา ค้นคว้า เรื่องสมเด็จพระปฐมบรมชนกนาถ แห่งรัชกาลที่ ๑
                              ทำให้มีการสร้างอนุสาวรีย์ และ ใช้ตราจังหวัดอุทัยธานีผลงานสร้างแหล่งเรียนรู้
                              นั้นได้เริ่มสร้างและจัดทำพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี 
                             เป็นประธานคณะทำงานสร้างพิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทย และจัดทำศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์
                              และ ภูมิปัญญาไทย ให้เป็นแหล่งข้อมูลค้นคว้า และ เผยแพร่ เรื่องราวจาก การศึกษา ฯ
                              เป็นต้น  ผลงานต่างๆนั้นทำให้ได้รับการยกย่อง เป็น
                              ๑ ผู้มีผลงานด้านวัฒนธรรม และอุทิศตนเพื่อ และ สร้างสรรค์งานวัฒนธรรม จาก สำนักงานคณะ กรรมการ                                วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๙                                 
                                 ๒ เป็นผู้ริเริ่มจัดทำโครงการบ้านนักเขียนไทยได้รับการประกาศเป็น โครงการดีเด่น วันอนุรักษ์มรดกไทย
                                  พ.ศ.๒๕๒๗ จากคณะกรรมการวันอนุรักษ์มรดกไทย สำนักนายกรัฐมนตรี
                                   ๓ เป็นสื่อมวลชนดีเด่นส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน จากสำนักคณะกรรมการส่งเสริม และ ประสานงาน
                                   เยาวชนแห่งชาติ

    

ผลงานเขียนที่จัดพิมพ์เป็นเล่มแล้ว

 

.ลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง บ้านเมืองโบราณแถบลุ่มน้ำเจ้าพระยา

   โดย" ศรีอุทัยมงคลการพิมพ์ พ..๒๕๑๑  พระยาอนุมานราชธน  เขียนคำนำ

.อักขรานุกรม ประวัติวัดในเมืองอุทัยธานี (เรียบเรียงเฉพาะอำเภอเมืองอุทัยธานี)

    มงคลการพิมพ์  พ..๒๕๑๑

.เมืองอุไทยธานี:เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี

    โดย "วัฒนดิศ สิทธิธัญกิจ"   สยามศิลป์ พ..๒๕๑๑

    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานคำนิยม

.สารนิยายเรื่อง ป่านี้มีน้ำตา

    โดย "วรพล สุทธิ์นันท์" มงคลการพิมพ์ พ..๒๕๑๙

    นำมาแก้ไขพิมพ์ใหม่ชื่อ"น้ำตาป่า" ต้นอ้อ พ..๒๕๓๓.

.ถ้วยโถโอชาม 

     สยามศิลป์ พ..๒๕๒๑

.คู่มือนำเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี

   โดย" ศรีอุทัย" สยามศิลป์ พ..๒๕๒๒

.ประวัติเมืองอุทัยธานี

    โดย "วัฒนดิศ สิทธิธัญกิจ"ในอุทัยธานีสารพิเศษ ปีที่ ๔,ฉบับที่ ๓-๔ เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม  

     ..๒๕๑๓.มงคลการพิมพ์  พ..๒๕๒๓

 .นำเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี

     สยามศิลป์ พ..๒๕๒๕

 .หนังสือแนะนำการท่องเที่ยวอุทัยธานี

    พิมพ์ที่ระลึกฯประชุมพุทธศาสนาทั่วประเทศ  สยามศิลป์ พ..๒๕๒๖ 

 ๑๐.ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดอุทัยธานี

      บพิธการพิมพ์  พ..๒๕๒๘

 ๑๑.สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก แห่งรัชกาลที่ ๑

      สยามศิลป์ พ..๒๕๒๙

 ๑๒.วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม(วัดทุ่งแก้ว)๑๐๐ ปี และ

        จดหมายเหตุ เรื่อง คณะสงฆ์และการศึกษาเมืองอุทัยธานี 

       โรงพิมพ์ไทยมิตร พ..๒๕๓๑

 ๑๓.เครื่องมือหินในประเทศไทย 

       สำนักพิมพ์ต้นอ้อ พ..๒๕๓๓

 ๑๔.สาระนิยายเรื่อง น้ำตาป่า

       โดย วรพล สุทธินันท์  สำนักพิมพ์ต้นอ้อ พ..๒๕๓๓
       

 ๑๕.มรดกใหม่จากลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง (รวมผลงานการศึกษาค้นคว้าเรื่องเมืองอุทัยธานี

       สำนักพิมพ์ต้นอ้อ พ..๒๕๓๔

 ๑๖.สมเด็จพระจุลจอมเกล้า ฯ พระเจ้ากรุงสยาม (พิมพ์ครั้งที่ ๑ ปกแข็งใส่กล่อง ๘๐๐ บาท)

       แสงศิลป์การพิมพ์ พ..๒๕๓๔

 ๑๗.จอมทัพไทย และเอกลักษณ์การทหารของแผ่นดิน

        หนังสือที่ระลึกวันกองทัพไทยและ ๒๐๐ ปีวีรกรรมยุทธหัตถี ๒๕๐ บาท   พิมพ์ พ..๒๕๓๔

 ๑๘.ปาฎิหารย์ รัชกาลที่ ๔

        สำนักพิมพ์โอม (..๒๕๓๖)

 .ห้วยขาแข้งแดนอาถรรพ์ ภาค ๑-

    สำนักพิมพ์โอม (ปกอ่อนชุดมี ๒ เล่ม) มิถุนายน,กันยายน....๒๕๓๖

๒๐.มนต์ดำกระเหรี่ยงดง

     โดย ทองปาน บ้านไร่ สำนักพิมพ์โอม พ.. ๒๕๓๖

๒๑.ดิฉันชื่อ"ฮันนี่"

       สำนักพิมพ์ MBA ..๒๕๓๖

๒๒.ทหารเสือ พระปิยะมหาราช

       สำนักพิมพ์โอม (..๒๕๓๖)

๒๓.อานุภาพ พระสยามเทวาธิราช

       สำนักพิมพ์โอม(..๒๕๓๖)

  

 หนังสือชุด โครงการส่งเสริมการศึกษาและอนุรักษ์มรดกสยาม สำนักพิมพ์ MBA 

  (ชุด ๕ เล่มๆละ ๔๕๐ บาท รวมทั้งชุด ราคา ๒,๒๕๐ บาท

๒๔.พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์ มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(พิมพ์ครั้งที่ ๒ ปกแข็ง)   

     สำนักพิมพ์ เอ็ม บี เอ พิมพ์  พ..๒๕๓๖
    

๒๕.สมเด็จพระจอมเกล้า ฯ พระเจ้ากรุงสยาม

       สำนักพิมพ์เอ็ม บีเอ พิมพ์ ปกแข็ง พ..๒๕๓๖
      

๒๖.เล่าเรื่องเมืองสยาม:ตำนานสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งสยาม

       สำนักพิมพ์เอ็ม บีเอ พิมพ์ ปกแข็ง พ..๒๕๓๖

๒๗.เพื่อนเที่ยว:การเสด็จประพาสหัวเมืองและประพาสต้น ของรัชกาลที่ ๕ 

       สำนักพิมพ์เอ็ม บี เอ  พิมพ์ ปกแข็ง พ..๒๕๓๖
      

๒๘.เที่ยวเมืองนอก:การเสด็จประพาสต่างประเทศของรัชกาลที่ ๕

       (พิมพ์ครั้งที่ ๑ ปกแข็ง) ..๒๕๓๖

     

หนังสือชุดเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ ๕ 

๒๙.พระบรมรูปทรงม้า  (พิมพ์ครั้งที่ ๑ปกแข็งเล่มใหญ่ ราคา ๖๐๐ บาท

       สำนักพิมพ์นักเขียนไทย พิมพ์  ตุลาคม ..๒๕๓๗

๓๐.บันทึกสยาม

      สำนักพิมพ์ MBA  ..๒๕๓๗
      

๓๑.ตำนานสุดยอดพระเครื่อง ชุด เบญจภาคี

      สำนักพิมพ์ MBA ..๒๕๓๗

๓๒.สมเด็จโต

      โดย พุทธรัตน์ สำนักพิมพ์ MBA ..๒๕๓๗
       

๓๓.นักเขียนไทย(จากคอลัมน์ห้าแยกบันเทิงไทยรัฐ)

       สำนักพิมพ์พิมพ์สาสน์ พ..๒๕๓๘
         

๓๔.พระบรมรูปทรงม้า (พิมพ์ครั้งที่ ๒)

      พิมพ์ที่ระลึกงานศพ ขนาด ๘ หน้ายก 

๓๕.ปัญญาชาวสยาม 

      สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช พ..๒๕๓๘
     

๓๖.สืบสาน..ตำนานบางกอก

      สำนักพิมพ์มิติใหม่ พ..๒๕๓๘
      

๓๗.พระบรมรูปทรงม้า( พิมพ์ครั้งที่ ๓ เล่มเล็ก)

       สำนักพิมพ์มิติใหม่ พ..๒๕๓๘  

๓๘.รวมเรื่องสั้น เปลวไฟกองสุดท้าย

     โดย วรพล สุทธินันท์    สำนักพิมพ์พิมพ์สาสน์ พ..๒๕๓๘        

๓๙.สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ฯ

      สำนักพิมพ์บันทึกสยาม พ..๒๕๓๘
     

๔๐.มหาสุริยะกาฬ 

      สำนักพิมพ์บันทึกสยาม พ...๒๕๓๘
     

๔๑.ลิเก

      สำนักพิมพ์บันทึกสยาม พ..๒๕๓๘
      

๔๒.เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก

       สำนักพิมพ์บันทึกสยาม พ..๒๕๓๘
       

๔๓.เล่าขาน..งานพระเมรุ

       สำนักพิมพ์บันทึกสยาม พ..๒๕๓๙
       

๔๔.เกร็ดพงศาวดารไทย

      สำนักพิมพ์บันทึกสยาม พ..๒๕๓๙
      

๔๕.เล่าเรื่องเมืองสยาม (พิมพ์ครั้งที่ ๒ เล่มเล็ก)

      สำนักพิมพ์บันทึกสยาม พ..๒๕๓๙
     

๔๖.อานุภาพ พระสยามเทวาธิราช(พิมพ์ครั้งที่ ๒)

      สำนักพิมพ์บันทึกสยาม พ..๒๔๓๙ 
        

๔๗.เรื่องสั้นบ้านนอก (พิมพ์ครั้งที่ ๒ แยกพิมพ์เป็นเล่ม ๑-)

      โดย วรพล สุทธิ์นันท์     สำนักพิมพ์ปัญญาสยาม  พ..๒๕๓๙

๔๘.พระบรมรูปทรงม้า (พิมพ์ครั้งที่ ๔ เล่มใหญ่)

       สำนักพิมพ์อมรินทร์ ฯ ตุลาคม พ..๒๕๓๙
      

๔๙.สุดยอดเซียมซีศักดิ์สิทธิ์

      โดยฑิภากร บารเมษฐ์  สำนักพิมพ์บันทึกสยาม พ..๒๕๔๐
       

 .ลิเกไทย:หนึ่งศตวรรษยี่เก ภูมิปัญญาพื้นบ้านไทย

         สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช พ..๒๕๔๐
         

 ๕๑.ปัญญาชาวสยาม (พิมพ์ครั้งที่ ๒ )

       สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช พ..๒๕๓๙

 ๕๒.เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ทหารเสือพระพุทธเจ้าหลวง (พิมพ์ครั้งที่ ๒)

        สำนักพิมพ์บันทึกสยาม   พ..๒๕๔๐
         

 ๕๓.ที่ระลึก ๑๐๐ ปี รัชกาลที่ ๕ เสด็จต่างประเทศ   สำนักพิมพ์บันทึกสยาม พ..๒๕๔๐
         

 ๕๔.สมเด็จโต

        พิมพ์ครั้งที่ ๒  สำนักพิมพ์บันทึกสยาม พ..๒๕๔๐
       

 ๕๕.พระเจ้าตากสินกู้ชาติ

       โดย ฑิภากร บารเมษฐ) สำนักพิมพ์บันทึกสยาม พ..๒๕๔๐

 ๕๖.ปัญญาชาวสยาม (พิมพ์ครั้งที่ ๓ )

       สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช พ..๒๕๔๑

 ๕๗.สมเด็จพระปฐมบรมชนกนาถแห่งรัชกาลที่ ๑(พิมพ์ครั้งที่ ๓)

        สำนักพิมพ์บันทึกสยาม  พ..๒๕๔๑

 ๕๘.สมเด็จพระนเรศวรกู้แผ่นดิน    

        สำนักพิมพ์บันทึกสยาม  พ..๒๕๔๑
        

 ๕๙.กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร  ใน”กรุงธนบุรี”   ปกแข็งเล่มใหญ่

       บริษัทบวรสารการพิมพ์  พ..๒๕๔๑

๖๐.ปัญญาชาวสยาม (พิมพ์ครั้งที่ ๔ )

       สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช พ..๒๕๔๒

 ๖๑.พระสุพรรณกัลยา 

       บันทึกสยาม   พิมพ์ พ..๒๕๔๒
       

 ๖๒.พระสุพรรณกัลยา พระพี่นางแห่งแผ่นดินสยาม

       บันทึกสยาม พิมพ์พ.. ๒๕๔๒
      

 ๖๓.เล่าเรื่องพระสุพรรณกัลยา

      บันทึกสยามพ..๒๕๔๒
      

 ๖๔.สมเด็จพระสุพรรณกัลยา พระพี่นางผู้เสียสละเพื่อแผ่นดิน

       สำนักพิมพ์ภริณดา พ..๒๕๔๒

 ๖๕.ขนอนบางกอกหน้าด่านกรุงศรีอยุธยา

       บันทึกสยาม พิมพ์ พ..๒๕๔๒
       

 ๖๖.กรุงธนบุรี ราชธานีศรีอยุธยา

       บันทึกสยาม พิมพ์ พ..๒๕๔๒
      

 ๖๗.วิกฤตแผ่นดินสยาม สมัยรัชกาลที่ ๕

       บันทึกสยาม พิมพ์ พ..๒๕๔๒
       

 ๖๘.การปฏิรูปบ้านเมืองครั้งใหญ่ของสยามประเทศ 

      บันทึกสยาม พิมพ์ พ..๒๕๔๒
      

 ๖๙.มงคลจีนโบราณ(หยู่อี้)

     โดย ลี่ไป่ไส  บันทึกสยาม พิมพ์ พ..๒๕๔๒
     

 ๗๐.ชุมชนเมืองภาคกลาง

      บันทึกสยาม พิมพ์  พ..๒๕๔๒
     

๗๑.บทเพลงเจ้าพระยา

      บันทึกสยาม พิมพ์  พ.ศ ๒๕๔๒

๗๒.นิยายอิงพงศาวดารเรื่อง พระมหาเทวี พระสุริโยทัย

      โดย ฑิภากร บารเมษฐ์ ไพลินสีน้ำเงิน พิมพ์พ...๒๕๔๒
       

๗๓.นิยายอิงพงศาวดารเรื่อง พระพี่นาง

       โดย ฑิภากร บารเมษฐ์  ไพลินสีน้ำเงิน พิมพ์ พ...๒๕๔๒
      

๗๔.นิยายอิงพงศาวดารเรื่อง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

        โดยฑิภากร บารเมษฐ ไพลิน สีน้ำเงินพิมพ์ พ..๒๕๔๒

๗๕.ราชวงศ์กษัตริย์สยาม

        บันทึกสยาม พิมพ์ พ..๒๕๔๒
       

๗๖.ท่องอารยธรรมโลก

        โดย วรพล สุทธินันท์   บันทึกสยาม พิมพ์พ.. ๒๕๔๒   
        

๗๗.มรดกใหม่จากลุ่มน้ำสะแกกรัง (พิมพ์ครั้งที่ ๒)

        บริษัท ต้นอ้อ ๑๙๙๙ พิมพ์ พ..๒๕๔๒
       

๗๘.แหม่มแอนนา

       บันทึกสยาม  พิมพ์พ..๒๔๔๓
      

๗๙.แอนนากับราชสำนักสยาม

       บันทึกสยาม พิมพ์ พ..๒๕๔๓
      

๘๐.ลุ่มแม่น้ำไนล์แหล่งอารยธรรมโลก

       บันทึกสยาม พิมพ์ พ..๒๕๔๓
       

๘๑.มาซูรี คำสาป ๗ ชั่วคน

        บันทึกสยาม พิมพ์ พ.ศ ๒๕๔๓.
        

๘๒.ตำราพรหมชาติ ฉบับเก่า

       บันทึกสยาม พิมพ์ พ..๒๕๔๓
      

๘๓.สุภาษิตไทย ฉบับของเก่า

       โดย สุทธิ์สินี นันทพล บันทึกสยาม พิมพ์พ..๒๕๔๓

     

๘๔.สามกษัตริย์

        สำนักพิมพ์ PRO-SME  พิมพ์ พ..๒๕๔๓
        

๘๕.วีรกรรมชาวบ้านระจัน

       โดยทิภากร บารเมษฐ์ บันทึกสยามพิมพ์ พ..๒๕๔๓

๘๖.พระเจ้าตากสินกู้ชาติ (พิมพ์ครั้งที่ ๒)

       โดย ทิภากร บารเมษฐ์ บันทึกสยามพิมพ์ พ..๒๕๔๔
       

๘๗.พระนเรศวรกู้แผ่นดิน ( พิมพ์ครั้งที่ ๒)

        บันทึกสยาม พิมพ์ พ..๒๕๔๔
        

๘๙.เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

        โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี พิมพ์พ..๒๕๔๔

๙๐.เกร็ดพงศาวดารสยาม (พิมพ์ครั้งที่ ๒)

        บันทึกสยาม พิมพ์ พ..๒๕๔๔  

๙๑.เล่าเรื่องเมืองสยาม  (พิมพ์ครั้งที่ ๒)

        บันทึกสยาม พิมพ์ พ..๒๕๔๔
        

๙๒..สมเด็จพระปฐมบรมชนกนาถ  (พิมพ์ครั้งที่ ๔)

       บันทึกสยาม พิมพ์ พ..๒๕๔๔
       

๙๓.เล่าเรื่องพระสุริโยทัย

        บันทึกสยาม   พิมพ์ พ..๒๕๔๔

๙๔..ท้าวสุรนารี วีรสตรีโคราช

        บันทึกสยาม  พิมพ์ พ..๒๕๔๔

๙๕.ภาพเทวรูป

       โครงการอนุรักษ์ตำราไทย  บันทึกสยามพิมพ์ ..๒๕๔๔

๙๖.ยุทธศาสตร์ทักษิณ แนวทางแก้วิกฤติชาติ

       โดย เทศา ธรรมชน ไพลิน พิมพ์  พ... ๒๕๔

๙๗.ทหารเสือพระนั่งเกล้า  จากต้นฉบับเก่า

      "สุนทรธิเบศร์" บันทึกสยาม พิมพ์ ..๒๕๔๔

 ๙๘.ปัญญาชาวสยาม (พิมพ์ครั้งที่ ๕ )

       สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช พ..๒๕๔๕

๙๙.ลิเกไทย (พิมพ์ครั้งที่ ๒)

      สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช  พิมพ์ ..๒๕๔๕

๑๐๐.มงคลจีน (พิมพ์ครั้งที่ ๒ จาก ยู่อี่ มงคลจีนโบราณ)

          สำนักพิมพ์บันทึกสยาม  พ.ศ.๒๕๔๕
         

                               (หนังสือทุกเล่มนี้สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติอต่อที่นี่)

 

             

                       

 

 

ติดต่อที่    

 

            

                         ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาไทย

                   ๒๙/๑๕๑-๒ ซอยศรีเกษตร ๒ ถนนเรวดี ๕๒  อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

                   โทร ๐-๒๕๒๕–๑๓๐๑  โทรสาร ๐-๒๙๖๙–๕๐๒๗

 

 

                         อีเมล์     webmaster@siamrecorder.com

 

 

 

 

 

กลับหน้าแรก